Regulamin

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

 

Operator  - Park Zabobrze  Sp. z o.o.  ul. Lwowska 3 59-300 Lubin zarejestrowana  w Sądzie  Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000671356, REGON 366859894, NIP 6922513797,

będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Operatora.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Operatora, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem, bądź pełnomocnikiem reprezentującym Operatora, której wzór jest dostępny na stronie internetowej https://zakopianska22.com/
 2. Operator oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
 3. W ramach umowy najmu, Operator zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go mu, w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 4. Operator świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne.

§ 2

Rezerwacja

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie https://zakopianska22.com/
 4. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób: 
  - on-line, poprzez stronę internetową domenę https://zakopianska22.com/
  - drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: recepcja@zakopianska22.com
  - telefonicznie, pod numerem +48 790 590 808
 5. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę potwierdzenie, w którym znajdą się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, wybrana oferta, daty przyjazdu i wyjazdu, cena rezerwacji, sposób płatności). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rezerwacji, Klient powinien skontaktować się telefonicznie z Operatorem w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną, lub ponowienia próby doręczenia formularza drogą elektroniczną.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie dokonania rezerwacji dokonać należy również drogą telefoniczną. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości 50% lub 100%  wartości rezerwacji w ciągu 48 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Operator, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość dokonania rezerwacji apartamentu w inny sposób, niż opisany powyżej, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z przedstawicielem Operatora oraz po wyrażeniu przez niego zgody w formie pisemnej/elektronicznej na taki sposób dokonania rezerwacji, pod rygorem nieważności.
 9. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 2 dni, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
 10. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w  formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

 

§ 3

Opłata za usługę i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.
 3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
  a) opłatę za przygotowanie Apartamentu
  b) opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie
 4. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.
 5. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego i pobytu zwierzęcia.
 6. Po dokonaniu rezerwacji (§ 2 ust. 3 Warunków), w ciągu 3 dni (72 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości zależnej od wyprzedzenia rezerwacji w stosunku do dnia rozpoczęcia pobytu w Apartamencie. W przypadku rezerwacji dokonywanej 6 dni i więcej dni od dnia rozpoczęcia pobytu w Apartamencie  opłata rezerwacyjna wynosi 25% opłaty za wynajem Apartamentu, od 5 dnia i mniej opłata rezerwacyjna wynosi 100% opłaty za wynajem Apartamentu. Przy ocenie spełnienia wymogu wpłaty opłaty rezerwacyjnej liczy się data księgowania na koncie Operatora. W przypadku braku wpłaty w terminie Operator zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji..
 7. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Apartamentu i nie stanowi opłaty za pobyt w Apartamencie. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie, Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od przygotowania apartamentu, a tym samym, prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej, za wyjątkiem przypadku wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu.
 8. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Operator nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 9. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (75%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie klient wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w §3 ust. 10 lub po uzgodnieniu kartą płatniczą/kredytową przed rozpoczęciem pobytu.
 10. Płatności dokonywane są na rachunek bankowy Operatora : 20 1140 2004 0000 3402 8318 5293

 

§ 4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

 1. Zmiana terminu rezerwacji/ apartamentu jest warunkowana dostępnością innego wybranego terminu i/lub apartamentu przez Klienta. W takim przypadku zmiana terminu/ apartamentu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Zmian w rezerwacji Klient może dokonać do 14 dni przed planowanym przyjazdem.
 2. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego anulowania rezerwacji o ile odwołanie nastąpi wcześniej niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.

 

 

§ 5

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Operatora

 1. Zmiana rezerwacji przez Operatora jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Operatora. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Operator ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Operator zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tym samym budynku. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Operator ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 48h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

§ 6

Procedura pobytu Klienta

 1. Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela Operatora o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Informacje na ten temat dokładnego stanu technicznego Apartamentu Klient może otrzymać na swoje życzenie. Jeśli przyjazd jest planowany w czasie innym niż ustalony, Klient ma obowiązek powiadomić o tym przedstawiciela Operatora, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy po godzinie 20:00 mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 złotych.
 2. usunięty.
 3. Wydanie apartamentu Klientowi do korzystania następuje pod warunkiem uiszczenia przez Klienta całości ceny najmu wraz z opłatami dodatkowymi tj. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną najmu wraz z opłatami dodatkowymi  a wpłaconą kwotą kaucji rezerwacyjnej, która ulega zaliczeniu na poczet ceny najmu,
 4. Przedstawiciel Operatora może odmówić wydania kluczy do apartamentu (udostępnienia apartamentu) osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadkach, gdy z okoliczności stanowić będą uprawdopodobnienie, iż występuje możliwość naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu i/lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Opiekuna Klienta o ewentualnych uszkodzeniach zastanych w apartamencie
 6. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 10.00 Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Operatora. Na prośbę Klienta za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł. w terminach potwierdzanych przez Operatora możliwe jest przedłużenie pobytu do godziny 12:00.
 7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 07:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 8. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 9. Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości  500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 10. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 11. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna  na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.
 12. Nie dopuszcza się  pobytu zwierząt domowych w apartamencie za wyjątkiem przypadków dla których Operator udzielił indywidualnej zgody.
 13. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi Operatora ich czasowego zameldowania w Apartamencie.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 15. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Klienta, lub odpowiednio osób za których ponosi on odpowiedzialność, w szczególności wynikłe na skutek korzystania z apartamentu i/lub jego wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem, obciążają Klienta
 16. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Operator ma prawo domagać się od Klienta należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć takie zobowiązania.
 17. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.
 18. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.
 19. W przypadku pobytów dłuższych niż 3 dni Operator wykonuje na prośbę Klienta uzupełnień środków czystości. 

Dane kontaktowe

 1. Operator korzysta z następujących danych kontaktowych:
 2. Nr telefonu: +48 790 590 808
 3. Adres poczty elektronicznej: recepcja@zakopianska22.com

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Klienta, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.
 3. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.
 4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie mailowo na adres wskazany w § 7.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi mailowo na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

§ 10

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Park Zabobrze Sp. z o.o. (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu  recepcja@zakopianska22.com lub pod numerem+48 790 590 808
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  • w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych (6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 5. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. W zakresie e-mail marketingu: Państwa dane są przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypominaniem o produktach w koszyku.

 

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. 
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Administratora,  Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

 1. Przy pierwszej wizycie na Serwisie Administratora użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Klikając AKCEPTUJĘ użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies 
 2. Instalacja plików „cookies niezbędnych dla podstawowej funkcjonalności Serwisu” jest konieczna do prawidłowego działania j, w szczególności wymagane do autoryzacji.
 3. Ciasteczka niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.
 5. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Serwisie.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia, lub wylogowania się z Serwisu,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 6. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookies można je podzielić na:
  1. pliki analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają i konwertują na niej użytkownicy,
  2. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam, właściwego kierowania i analizowania wydajności kanałów marketingowych i kanałów sprzedaży,
  3. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu.
 7. Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 8. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę Systemu Rezerwacji Online jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy
  3. dostawca Systemu Rezerwacji Online informuje o instalowanych plikach cookies w interfejsie użytkownika tego systemu

 

§ 11

Monitoring

 

1.     W budynku w Świeradowie-Zdroju ul. Zakopiańska 22 i przed nim zainstalowany jest monitoring. Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar klatki schodowej, Narciarni/Rowerowni  i wejścia do budynku.

2.     Dostęp do zapisów z monitoringu przysługuje zarządowi wspólnoty i zarządcy. Przeglądanie zapisów dokonywane może być jedynie w celu identyfikacji sprawców przestępstw, uszkodzeń,  zabrudzeń i dewastacji.

3.     Zapisy mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym.

4.     Zapisy obrazów z monitoringu są przechowywane w okresie do 30 dni od rejestracji.

5.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest Zarządca nieruchomości.

6.     Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów korzystających z lokali, właścicieli lokali oraz ochrony mienia wspólnoty 

         Mieszkaniowej, właścicieli lokali i  klientów korzystających z lokali.

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja